Lisa Justunen Roos Foto: Bo Gyllander

Lisa Juntunen Roos Foto: Bo Gyllander

Lisa Juntunen Roos Foto: Bo Gyllander

Vad är gestaltad livsmiljö?

Politikområdet gestaltad livsmiljö presenterades av Sveriges regering 2018 och målen för politiken beslutades därefter av riksdagen. Målen handlar om att skapa en helhetssyn kring våra offentliga miljöer, hur de utformas och utvecklas, men också hur kulturhistoriskt värdefulla platser aktiveras. Politikområdet handlar bl.a. om hur människors behov och vardag ska mötas upp genom arkitektur, design, form, konst och kulturmiljö. Fyra statliga myndigheter har i uppdrag att samverka för att driva dialog och undersöka hur målen kan uppnås: Boverket, Riksantikvarieämbetet, ArkDes och Statens konstråd.

Konsthantverkscentrum ser många möjligheter för vår yrkeskår att involveras i processer som berör gestaltad livsmiljö. I allt från offentliga gestaltningsarbeten till att möta behov av funktionalitet och taktilitet i allmänna miljöer, kan konsthantverkares kompetenser vara en tillgång.