Evelina Björnqvist

Material & Inriktning
  • Keramik
  • Trä
Återförsäljare
Konstnärskap

I min praktik intresserar jag mig för symbolisk mening av vardagliga ting och dess sensoriska relation till kropp och rörelse. Mitt arbete tar sig uttryck i trä- och keramikskulptur samt installation. Genom materialöversättningar och skalförskjutningar undersöker jag vardagliga interaktioner mellan människa och ting. En viktig komponent för såväl process som färdigt verk är färgsättning i ett starkt förhållande till materialitet.

Profilbild

Foto: Samuel Norlind